Zmiany na maturze w 2015 roku

Od roku 2015 na egzaminie maturalnym zostały wprowadzone istotne zmiany w formie egzaminu, jak i sposobie oceniania. Istotną zmianą jest obowiązkowe zdawanie czwartego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Do tej pory wybór dodatkowego przedmiotu był nieobowiązkowy. Od 2015 oprócz trzech obowiązkowych przedmiotów (język polski, język obcy, matematyka) zdawanych na jednym poziomie podstawowym, każdy zdający będzie zdawał czwarty przedmiot (maksymalnie może wybrać trzy przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym).

Kolejną zmianą na maturze jest rezygnacja z prezentacji w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego. Zamiast prezentacji zdający będzie przygotowywać ad hoc samodzielną odpowiedź argumentującą.

Część pisemna z język polskiego tak jak do pory będzie składała się z dwóch części – rozwiązanie testu i napisanie własnego tekstu. Zmieni się system oceny, gdyż zniknie klucz wg którego był oceniany maturzysta na rzecz bardziej holistycznego podejścia. Zakres pytań będzie również znacząco się różnił. W części pierwszej pojawi się kilka tekstów – dwa, trzy. Oprócz zadań na rozumienie tekstów będą zadania wymagające np. napisania streszczenia tekstu oraz zadania sprawdzające świadomość językową. Zmianie ulega też formuła dotycząca pisania tekstu własnego. Nadal będzie wybór między napisaniem rozprawki, a analizą tekstu poetyckiego. W przypadku analizy nie będzie jednak podany problem, który powinien maturzysta poruszyć w swoim tekście – będzie tylko ogólne polecenie: zinterpretuj wiersz (zamieszczony w arkuszu egzaminacyjnym), postaw tezę interpretacyjną i uzasadnij ją. W przypadku rozprawki będzie podany problem, którego ma ona dotyczyć. Maturzysta będzie musiał przedstawić swoje stanowisko, uzasadnić je odwołując się do podanego fragmentu tekstu literackiego (zamieszczonego w arkuszu egzaminacyjnym) oraz innych, wybranych przez siebie tekstów kultury.

ZMIANY Z MATEMATYKI OD 2015 ROKU

Struktura egzaminu na poziomie podstawowym w roku 2015 pozostaje bez zmian. Zmienia się podstawa programowa, ale jest ona zmieniona w niewielkim stopniu.

Egzamin na poziomie rozszerzonym zmieni się tak, by lepiej zmierzyć, w jakim stopniu zdający spełniają wymagania ogólne podstawy programowej. W efekcie, mniej będzie rozbudowanych zadań sprawdzających znajomość algorytmów i umiejętność posługiwania się nimi w typowych zastosowaniach, więcej natomiast zadań sprawdzających rozumienie pojęć matematycznych oraz umiejętność dobierania własnych strategii matematycznych do nietypowych warunków. W szczególności oznacza to, że wymagania szczegółowe przypisane w podstawie programowej do wcześniejszych etapów kształcenia mogą pojawić się w nowym kontekście.

INORMATOR Z MATEMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

opracowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

Proponujemy zapoznanie się z poniższym linkiem, który zawiera informator przygotowany przez CKE, gdzie znajdziecie wszystkie informacje na temat egzaminu maturalnego z matematyki od 2015 roku (co obowiązuje, zasady oceny egzaminu maturalnego, przykładowe zadania).

http://cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Matematyka_p.pdf