Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego zadania.pl

Postanowienia Ogólne

Sklep internetowy, działający pod adresem zadania.pl prowadzony jest przez CKA s.c. Wojciech Michalak , Joanna Skalna-Michalak z siedzibą przy ul. Derkacza 19, 44-100 Gliwice, NIP 631-23-35-340, REGON 277704054, tel. 32 331 59 45, fax. 32 230 39 88.

Słowniczek
Magazyn – magazyn zlokalizowany w Gliwicach, ul. Derkacza 19, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.
Sklep – prowadzony przez Spółkę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową zadania.pl
CKA s.c. – Spółka cywilna pełna nazwa CKA s.c. Wojciech Michalak, Joanna Skalna-Michalak, ul. Derkacza 19, 44-100 GLIWICE, NIP: 631-23-35-340, REGON 277704054
Sklep Internetowy zadania.pl – prowadzony przez Spółkę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową zadania.pl
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego zadania.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
Konsument – klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w sklepie Internetowym zadania.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)
Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym zadania.pl, w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi na forum, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego zadania.pl.
Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego zadania.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.
Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym zadania.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.
Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Spółki podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, tym wypadku transferuj.pl
Użytkownik – podmiot korzystający z usług świadczonych przez właściciela serwisu
Regulamin – ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego. Przez regulamin rozumie się także ogólne warunki umowy i wzór umowy
Administrator – podmiot zarządzający oraz prowadzący serwis zadania.pl
Polityka prywatności – dokument określający warunki pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych
Biuro Obsługi Klienta – biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu 32 3315945 w godzinach 9.00-13.00 od poniedziałku do piątku oraz przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci internet pod adresem https://zadania.pl/kontakt/.

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego zadania.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym zadania.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego zadania.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego zadania.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:
a) komputer z dostępem do sieci Internet i aktualną wersją przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, itp.;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zadania.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego zadania.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego zadania.pl lub jego elementy techniczne, w tym do dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego zadania.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego zadania.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

5. CKA s.c. w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego zadania.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego zadania.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.

6. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego zadania.pl nie wymaga rejestracji.

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach Sklep zamieszcza na stronie zadania.pl

2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową zadania.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

4. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

5. W celu dokonania zakupów w sklepie Internetowym zadania.pl należy po wybraniu towaru i sposobu dostawy, wypełnić formularz, podając imię i nazwisko, telefon, dokładny adres (miasto, ulica, numer domu lub lokalu), adres e-mail, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego zadania.pl. Klient akceptując regulamin jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
6. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

a. częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,

b. anulowanie całości zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.
Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar – Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.

7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.

 

II. Zmiany w zamówieniach.

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta 44-100 Gliwice ul. Derkacza 19, telefonicznie pod nr telefonu 32 331 59 45 lub https://zadania.pl/kontakt/.

 

III. Ceny towarów.

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

a. podawane są w złotych polskich,
b. zawierają podatek VAT,
c. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

5. Koszty dostawy są uzależnione od sposobu wyboru płatności. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronie Koszyka po włożeniu pierwszego produktu.

 

IV. Czas realizacji zamówienia.

1. Wszystkie zamówienia są realizowane na terytorium Polski.

2. Zamówienia realizowane są tylko za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3. Czas realizacji zamówienia wynosi 1-3 dni roboczych.

 

V. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

a. płatność przy odbiorze (za pobraniem). Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,

b. przelew bankowy tradycyjny, przelew on-line za pośrednictwem podmiotu realizującego płatność transferuj.pl. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu. Dane do przelewu: CKA s.c. 44-100 Gliwice ul. Derkacza 19, nr rachunku ING Bank Śląski S.A.: 83 10 1050 1285 1000 0022 7533 2233. W tytule przelewu należy wpisać nr zamówienia, który jest wygenerowany procesie zamówienia.

c. Odbiór osobisty – w Biurze Obsługi Klienta w Gliwicach ul. Derkacza 19, tel 32 3315945 w godzinach 9.00-13.00 od poniedziałku do piątku

 

VI. Reklamacje.

1. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na koszt Sklepu przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sklepu:

CKA s.c.
Ul. Derkacza 19
44-100 Gliwice

Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.

2. Sklep, niezwłocznie jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, uszkodzony towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie przy użyciu formularza kontaktowego https://zadania.pl/kontakt/. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy.

1.Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym zadania.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :

– od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

– od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
Klient może skorzystać ze gotowego formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronach sklepu: formularz odstąpienia od umowy

2. Zwracane towary muszą być kompletne. Powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Klient powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie na adres: CKA s.c. ul. Derkacza 19, 44-100 Gliwice.

3. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych, zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.

 

VIII. Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.

1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych na rachunek wskazany przez Klienta.

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

 

IX. Dane osobowe.

1.Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem serwisu zadania.pl jest właściciel sklepu internetowego zadania.pl.
2. Sklep zadania.pl działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3.Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
4.Właściciel sklepu internetowego zadania.pl zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez klientów danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
5. Administrator danych osobowych przetwarza je wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
6. Klient podaje swoje dane osobowe potrzebne do zrealizowania procesu zakupowego.
7. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych . W celu realizacji tych uprawnień klient może skontaktować się ze Administratorem serwisu wysyłając e-mail na adres info@zadania.pl lub listownie na adres właściciela sklepu: CKA s.c., ul. Derkacza 19, 44-100 Gliwice.
8. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

 

X. Postanowienia końcowe.

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a CKA s.c.

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony zadania. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:

• Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
• Cookies trwałych – pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony zadania.pl.
• Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta

Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

4. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Dz.U. Poz. 827 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie zadania.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.